Kategorie: Obecné informace k placení daně z nabytí

Směrná hodnota v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je ve výši 4 % ze základu daně, kterým je sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota (vždy ta vyšší) snížená o uznatelný výdaj. Srovnávací daňová hodnota je odvozena ze směrné hodnoty nebo ze zjištěné ceny. Zjištěná cena je cena stanovená znalcem v posudku zpracovaném pro účel přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákona...

Záloha na daň z nabytí nemovitých věcí. Proč záloha?

Víte, proč se u směrné hodnoty odvádí záloha na daň z nabytí nemovitých věcí a ne rovnou přesná daňová povinnost? Odpověď na výše uvedenou otázku vyplývá z použití směrné hodnoty jakožto porovnávací. Směrnou hodnotu postupně během pár hodinek vyplníme do jednotlivých formulářů na byt, pozemek, další pozemek, popř. budovu a další stavbu (garáž). Bohužel tyto formuláře nám neřeknou, na jakou hodnotu nám směrná hodnota vyšla,...

Cenová mapa, čísla matrik finančního úřadu, databáze aktuálních daňových tiskopisů, katastr, povodňová mapa

Co je CMSP a kde to najdu? V některých případech pro určení směrné hodnoty pozemku budete potřebovat Cenovou mapu stavebních pozemků obce (dále jen „CMSP“). CMSP je určená obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku. CMSP má pouze několik obcí v ČR a zpravidla jsou uveřejněny na oficiálních internetových stránkách příslušné obce. Přehled cenových map najdete na internetových stránkách...

Kdy jste osvobození od placení daně z nabytí nemovitých věcí?

Co je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí? Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k jakékoli nemovité věci (tj. pozemku, stavbě, jednotce, právu stavby (jeho zřízení, nabytí, prodloužení), spoluvlastnickému podílu na nemovité věci, stavbě, která je součástí inženýrské sítě, nebo spoluvlastnický podíl na této stavbě). Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat pokud nemovitost nabýváte na základě kupní smlouvy,...

Jaká je lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Do kdy podat přiznání? Jaká je lhůta? Přiznání je potřeba podat do konce 3. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva. Zde je důležité správně vnímat definici provedení vkladu vlastnického práva. Provedení vkladu vlastnického práva: není okamžik, jak si dost často mylně smluvní strany vykládají, den podání návrhu na vklad na příslušný katastr, ale...

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Kdo podává daň z nabytí u SJM či podílového spoluvlastnictví?

Od 1. listopadu 2016 připadla na základě Zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti.  ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. Já to nazývám „daní z luxusu“, máte na ten luxus koupit si nemovitost, tak Vás stát připraví o 4% z ceny této nemovitosti. Pozor –...

Jak vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí?

Kolik je daň z nabytí? Daň tvoří 4 % ze základu daně. Základem daně je tzv. nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, kterým může být např. odměna a náklady prokazatelně zaplacené znalci za vypracování posudku, který je použit pro stanovení nabývací hodnoty. Jak se vypočítá daň? Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a vynásobí se sazbou daně ve výši...

Jak a kde podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Příslušný finanční úřad se určuje podle umístění nemovité věci, kterou jste nabyli a ze které odvádíte daň. Daňové přiznání je třeba vždy odevzdat na tiskopisu finanční správy včetně příslušných příloh, podle typu nabývací hodnoty. Formuláře pro rok 2018, včetně dalších užitečných odkazů, najdete zde. Při té nejednodušší variantě si při prvním vyplňování vyhraďte tak cca 3 – 6 hodin čistého...